fbpx

Asociația Bankwatch lansează proiectul „Provocările tranziției energetice în România”

Bankwatch România în parteneriat cu Asociația 2Celsius lansează proiectul „Provocările tranziției energetice în România” prin care cele două organizații își propun să implice societatea civilă și să încurajeze participarea democratică în procesul de transformare a sistemului energetic. Proiectul este derulat cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Proiectul are trei obiective:

  • Îmbunătățirea politicilor publice privind energia regenerabilă, eficiența energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin activități de advocacy și watchdog,
  • Promovarea unui model de dezvoltare regională participativă și incluzivă în județul Gorj care să conducă la o strategie de eliminarea treptată a utilizării cărbunelui în sectorul energetic și o tranziție justă, cu un impact social cât mai redus asupra lucrătorilor și comunităților acestora și
  • Asigurarea implementării corespunzătoare a legislației specifice protecției mediului aplicabile în sectorul energetic, prin monitorizarea încălcărilor legislației, informarea comunităților în legătură cu drepturile acestora și instruirea a minim 20 viitori avocați, juriști sau magistrați în acest domeniu.

„În România 66% din emisiile de gaze cu efect de seră sunt produse de sistemul energetic. Pentru a diminua amploarea schimbărilor climatice pe care le resimțim tot mai mult pe pielea noastră, este necesară o transformare din temelii a modului în care producem și consumăm energie. Această transformare trebuie realizată cu atenție la implicațiile sociale și de mediu. Este o provocare pentru întreaga societate, de aceea ne dorim să colaborăm cu autoritățile și societatea civilă prin activități de advocacy și promovarea unui model de dezvoltare regională participativă și incluzivă.

Cetățenii au dreptul să fie informați și consultați cu privire la proiectele cu impact asupra mediului sau care aduc o schimbare profundă în societate. Trebuie să trecem de barierele consultărilor formale, să găsim timp și spațiu ca vocile din societate să contribuie la luarea deciziilor, ca legislația de mediu să fie cu adevărat respectată, ca bunăstarea cetățenilor să devină prioritară”, a declarat Ioana Ciută, Președinta Asociației Bankwatch România. 

Pe parcursul celor 36 de luni de derulare, cele două organizații își propun să coaguleze societatea civilă din județul Gorj într-o coaliție care să participe activ în procesul de tranziție justă, să înființeze o clinică juridică pentru dreptul mediului cu scopul de a pregăti profesioniști care să combată efectele negative de mediu ale proiectelor energetice și să informeze publicul larg cu privire la politicile publice elaborate de autorități pentru progresul energiei regenerabile, eficienței energetice și pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

 

Despre Bankwatch România

Bankwatch România este o asociație înființată în 2012, al cărei scop este de a preveni impactul negativ de mediu și social al proiectelor publice și private și de a promova alternative durabile și participarea publicului la luarea deciziilor. Domeniul principal de activitate al asociației este reducerea poluării în sectorul energetic, cu accent pe reducerea utilizării combustibililor fosili.

Despre 2Celsius

2Celsius este o organzație non-guvernamentală cu profil de mediu, înființată în 2010, care militează pentru îmbunătățirea politicilor de energie și a politicilor climatice la nivel național și european. 2Celsius este membră a celor mai mari rețele europene de mediu, printre care Transport&Environment, European Environmental Bureau și CAN Europe.

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

 

————–English version below ———————————————————————————————————-

Bankwatch Romania in partnership with 2Celsius Association launches the project “The challenges of the energy transition in Romania” through which the two organizations aim to involve civil society and encourage democratic participation in the transformation process of the energy system. The project is carried out with the financial support of Active Citizens Fund Romania, a program funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants 2014-2021.

The project has three main objectives:

  • Improving public policies on renewable energy, energy efficiency and greenhouse gas emissions reduction through advocacy and watchdog activities,
  • Promoting a participatory and inclusive regional development model in Gorj County leading to a strategy for phasing out coal use in the energy sector and a just transition, with as little social impact as possible on workers and their communities, and
  • Ensuring proper implementation of environmental protection legislation applicable in the energy sector, by monitoring violations of legislation, informing communities about their rights and training at least 20 future and current lawyers or magistrates in this field.

„In Romania, 66% of greenhouse gas emissions are produced by the energy system. In order to reduce the climate change effects that we feel more intense in our life, we need a fundamental transformation of the way we produce and consume energy. This transformation must be carried out with special attention to the social and environmental implications. It is a challenge for the entire society, that is why we intend to collaborate with authorities and civil societymembers through advocacy activities and promote a participatory and inclusive regional development model.

Citizens have the right to be informed and consulted on projects that have an impact on the environment or which bring about a profound change in society. We must go beyond the barriers of formal consultations, find time and space for the voices of society to contribute to decision-making, for environmental legislation to be truly enforced, for the well-being of citizens to become a priority”, said Ioana Ciută, President of Bankwatch Romania.

During the 36 months of the project, the two organizations aim to bring together the civil society in Gorj County in a coalition to actively participate in the process of just transition, to establish a legal clinic for environmental law in order to train professionals to fight the negative environmental effects of energy projects and to inform the general public about public policies developed by the authorities for the renewable energy progress, energy efficiency and the reduction of greenhouse gas emissions.

About Bankwatch Romania

Bankwatch Romania is a NGO established in 2012, whose purpose is to prevent the negative environmental and social impact of public and private projects and to promote sustainable alternatives and public participation in decision making. The main area of activity is pollution reduction in the energy sector, with an emphasis on decreasing the use of fossil fuels.

About 2Celsius

2Celsius is a Romanian environmental non-profit organization, founded in 2010, focused on improving climate and energy policies at national and EU level. 2C is a member of large European environmental networks, such as Transport&Environment, the European Environmental Bureau and CAN Europe.

About Active Citizens Fund Romania

The Active Citizens Fund Romania programme is funded through the EEA Grants 2014-2021. The overall objective of the Grants is to reduce economic and social disparities, and to strengthen bilateral relations between 15 beneficiary countries and the Donor States (Iceland, Liechtenstein and Norway). The programme is administered by a consortium composed of Civil Society Development Foundation, Romanian Environmental Partnership Foundation, Resource Center for Roma Communities, PACT Foundation and Frivillighet Norge, acting as Fund Operator designated by FMO – Financial Mechanism Office of the EEA and Norway Grants. The objectives of the Active Citizens Fund Romania are to strengthen civil society and active citizenship and to empower vulnerable groups. With a total allocation of 46,000,000 euro, the programme pursues a long-term development of the civil society sector sustainability and capacity, stepping up its role in promoting democratic participation, active citizenship and human rights, while strengthening bilateral relations with organizations from the Donor States, Iceland, Liechtenstein, and Norway. For more information about the Active Citizens Fund in Romania, please go to www.activecitizensfund.ro. For more information about the EEA and Norway Grants, go to www.eeagrants.org.